Gebruikersovereenkomst

Algemeen

Remedus bvba, met maatschappelijke zetel in Aartselaar, is de eigenaar van deze website. In deze voorwaarden verwijzen ‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’ naar Remedus bvba. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de website te gebruiken. Uw gebruik van de website betekent dat u ermee instemt gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft bij het gebruik van deze website zullen we overeenkomstig onze privacypolicy verwerken.

Eigendomsrechten

Alle merken, auteursrechten, databaserechten en andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het materiaal op deze website (en met betrekking tot de organisatie en de lay-out van deze website) zijn, samen met de onderliggende softwarecode(s), het directe eigendom van ons of onze licentiehouders. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om materiaal op deze website of de onderliggende softwarecode in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of over te dragen. De inhoud van deze website mag wel worden gedownload, uitgeprint of worden gekopieerd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website alleen overeenkomstig deze voorwaarden gebruiken en in elk geval voor rechtsgeldige en geschikte doeleinden, wat inhoudt dat wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en praktijkcodes binnen elk rechtsgebied van waaruit u deze website benadert.

U komt in het bijzonder overeen dat u:

  • geen software, routine of apparaat zult gebruiken om elektronisch of handmatig te interfereren of pogen te interfereren met de aansturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of beschikbaar stellen van bestanden die corrupte gegevens of virussen bevatten via wat voor middel dan ook
  • de look-and-feel van deze website of de onderliggende softwarecode niet zult verwijderen, wijzigen of ermee interfereren
  • geen actie zult ondernemen die deze website of de gerelateerde infrastructuur overmatig of onredelijk belast
  • geen ongemachtigde toegang zult verkrijgen of proberen te verkrijgen, via wat voor middel dan ook, tot (enig deel van) onze netwerken

Al onze andere rechten (op grond van de wet of anderszins) onverlet latende, behouden wij ons het recht voor om u toegang te weigeren tot deze website, zonder u daarvan te verwittigen, wanneer wij naar eigen goeddunken geloven dat u (enig deel van) deze voorwaarden niet in acht neemt.

Wijzigingen op deze website

Wij mogen te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de informatie, de diensten, de producten en ander materiaal op deze website verbeteren of wijzigen. Wij mogen ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van de veranderde voorwaarden op deze website. Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website wordt dan geacht uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in te houden.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites op het internet bevatten. Wij keuren dergelijke websites niet automatisch goed en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten of diensten die op die websites staan of die toegankelijk zijn via die websites. Uw toegang tot en uw gebruik van dergelijke websites geschiedt volstrekt op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, of bijzondere schade of verliezen of vervolgschade of -verliezen van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van deze website of enige informatie die zij bevat, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke, al of niet gebaseerd op contractbreuk of onrechtmatige daad (met inbegrip van onachtzaamheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Afwijzing van garantie

Voor zoveel als dit toegestaan is door de wet wijzen wij alle impliciete garantie met betrekking tot informatie, diensten en materiaal die deze website bevat af. Alle dergelijke informatie, diensten en al dat materiaal worden verschaft op basis van ‘zoals deze is’ en ‘zoals deze beschikbaar is’ zonder enige garantie van wat voor aard dan ook.

Vrijwaring

U komt overeen ons te zullen vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle aansprakelijkheid, verliezen, claims en onkosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) in verband met uw inbreuk op deze voorwaarden.

Varia

Deze voorwaarden bevatten alle met ons overeengekomen voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van deze website. Geen andere schriftelijke of mondelinge stelling (met inbegrip van stellingen in een brochure of in door ons gepubliceerd promotiemateriaal) zal er deel van uitmaken.

Op uw gebruik van deze website, van materiaal dat ervan gedownload is en de werking van deze voorwaarden zijn de Belgische, dan wel Europese, wetten van toepassing en u komt overeen dat u zich onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in België.